Profile
Hongs

open พร้อมทำงาน

ทักษะพิเศษ

  • บรรณาธิการ
  • พิสูจน์อักษร
  • ภาษาไทยระดับดี
ทั้งหมด

Sign In to see more contact

Hongs

แนะนำตัว

ถนัดงานด้านบรรณาธิการ เรียบเรียงภาษาไทยได้สละสวย เลือกใช้คำที่เหมาะสม สะกดคำไทยได้ถูกต้อง ให้เหมาะแก่เรื่อง เหมาะแก่ประเภท และเหมาะแก่ผู้อ่าน

เข้าใจลักษณะงานเขียนของนักเขียนหรือนักแปลแต่ละบุคคลได้ดี ไม่ทำลายตัวตนของต้นฉบับเดิม ให้เกียรติงานเขียนและงานแปลทุกชิ้น

ผลงานทุกชิ้นต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง (โดยเฉพาะหนังสือสำหรับเด็กหรือหนังสือวิชาการ)

มีความละเอียดรอบคอบในเนื้องาน จดจำรายละเอียดปลีกย่อยของเนื้อความได้ดี ทำให้การใช้คำหรือสะกดคำในเรื่องเดียวกันไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา (อาทิ ชื่อเฉพาะของคน สัตว์ สิ่งของ)

มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน สามารถบริหารเวลาเพื่อให้งานสำเร็จได้ตามกำหนด

บล็อก
ผลงานแนะนำ
ความฝันในหอแดง
108 ผู้กล้าแห่งเขาเหลียงซาน
ผลงานทั้งหมด

ความคิดเห็นทั้งหมด