News

News All > การประกวดวรรณกรรม “รางวัลพระยาอนุมานราชธน” เนื่องในงานวันพระยาอนุมานราชธน ประจำปี 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง  การประกวดวรรณกรรม “รางวัลพระยาอนุมานราชธน”

เนื่องในงานวันพระยาอนุมานราชธน  ประจำปี 2557 

----------------------------------------------------

               

     ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดงานวันพระยาอนุมานราชธนในวันที่ 14 ธันวาคม ของทุกปีเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณและเผยแพร่เกียรติคุณปราชญ์ของสยาม และผู้มีส่วนสำคัญในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้ร่วมกับทายาทพระยาอนุมานราชธนกำหนดจัดการประกวดวรรณกรรม “รางวัลพระยาอนุมานราชธน” ขึ้น เพื่อเป็นกิจกรรมเนื่องในงานวันพระยาอนุมานราชธน ประจำปี 2557 โดยมีระเบียบ ดังนี้


ประเภทของการประกวด

1. การประกวดหนังสือแปลดีเด่น

2. การประกวดแปลเรื่องสั้น

3. การประกวดเขียนเรื่องสั้น


 

1. การประกวดหนังสือแปลดีเด่น


ขั้นตอน


1. คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาคัดเลือกติดต่อสำนักพิมพ์ต่างๆ ในเดือนมีนาคม 2557

2. สำนักพิมพ์เสนอชื่อหนังสือแปลประเภทบันเทิงคดีที่ตีพิมพ์ระหว่างปี 2555 – 2556 ภายในเดือน พฤษภาคม 2557 โดยติดต่อที่งาน
  ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ทีsu-pr@su.ac.th

3. คณะกรรมการฯ จะพิจารณาและตัดสินภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 


เกณฑ์การตัดสิน

คณะกรรมการฯ จะพิจารณาจากความท้าทายของต้นฉบับ ความถูกต้องในการแปล และความสละสลวยในการใช้ภาษาไทย


คณะกรรมการตัดสิน  ประกอบด้วย

1. อาจารย์วรรณา  นาวิกมูล                        ประธานกรรมการ

2. รองศาสตราจารย์บาหยัน  อิ่มสำราญ            กรรมการ

3. อาจารย์ ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ                  กรรมการ

 

รางวัล  ประกอบด้วย

รางวัลชนะเลิศ  1  รางวัล   

เหรียญรางวัลพระยาอนุมานราชธน พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 50,000 บาท 


กำหนดรับรางวัล

ในงานวันพระยาอนุมานราชธน เดือนธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  

ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลจะได้ร่วมเสวนาเรื่องการแปลหนังสือเล่มที่ได้รับรางวัลในวันงานด้วย

 

2. การประกวดแปลเรื่องสั้น

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวดแปลเรื่องสั้น

          นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทของทุกสถาบัน


ขั้นตอน

1. ผู้เข้าประกวดต้องแปลเรื่องสั้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยแปลเรื่อง “SIARAU  RIVER” ของ Norsiah  M.S. นักเขียนชาวบรูไน
  ผู้ได้รับรางวัลซีไรต์  ประจำปี 1999  ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่  www.litcontest.su.ac.th  


2. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งบทแปลเรื่องสั้นได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ทั้งในรูปแบบของไฟล์ .doc และ.pdf
  โดยติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ทีsu-pr@su.ac.th พร้อมหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา


3. คณะกรรมการฯ จะพิจารณาและตัดสินภายในวันที่ 30 กันยายน 2557เกณฑ์การตัดสิน

          คณะกรรมการตัดสิน จะพิจารณาจากความถูกต้องในการแปล  และความสละสลวยในการใช้ภาษาไทย


คณะกรรมการตัดสิน  ประกอบด้วย

1. อาจารย์ภาวรรณ  หมอกยา                      ประธานกรรมการ

2. นางสาวอรวรรณ  นารากุล                       กรรมการ

3. อาจารย์  ดร.พนิดา  บุญทวีเวช                 กรรมการ


รางวัล   ประกอบด้วย

รางวัลชนะเลิศ  จำนวน  1  รางวัล 

เหรียญรางวัลพระยาอนุมานราชธน  พร้อมเกียรติบัตร  และทุนการศึกษา  20,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ  จำนวน  1  รางวัล

เหรียญรางวัลพระยาอนุมานราชธน  พร้อมเกียรติบัตร  และทุนการศึกษา  10,000 บาท


กำหนดรับรางวัล

 ในงานวันพระยาอนุมานราชธนเดือนธันวาคม 2557  ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 

 

3. การประกวดเขียนเรื่องสั้น

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวดเขียนเรื่องสั้น

          นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทของทุกสถาบัน

ขั้นตอน

1. ผู้เข้าประกวดเขียนเรื่องสั้นเป็นภาษาไทย 1 เรื่อง ความยาวไม่เกิน 30 หน้า พิมพ์ด้วยอักษร Angsana  ขนาด 16  point 
  โดยต้องเป็นเรื่องสั้นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสือเรื่อง
  “หิโตปเทศ” ตอนที่ 1 ผูกมิตร ซึ่งแปลโดยเสฐียรโกเศศและนาคะประทีป สามารถดาว์นโหลดได้ที่ www.litcontest.su.ac.th

2. ผู้เข้าประกวดต้องเขียนสรุปเกี่ยวกับเรื่องสั้นของตนว่าได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสือเรื่อง
 “หิโตปเทศ” ตอนที่ 1
ผูกมิตร อย่างไร ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยอักษร Angsana ขนาด 16 point

3. ผู้เข้าประกวดสามารส่งเรื่องสั้นได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ทั้งในรูปแบบของไฟล์ .doc และ .pdf 
  โดยติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ทีsu-pr@su.ac.th 
  พร้อมหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา

4. คณะกรรมการฯ จะพิจารณาและตัดสินภายในวันที่ 30 กันยายน 2557


เกณฑ์การตัดสิน

          คณะกรรมการตัดสิน จะพิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ในการแต่ง  และความสละสลวยในการใช้ภาษาไทย


คณะกรรมการตัดสิน  ประกอบด้วย

1. ศาสตราจารย์พิษณุ  ศุภนิมิตร ( ประธานกรรมการ )

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน  ( กรรมการ )

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.บุษบา  บัวสมบูรณ์ ( กรรมการ )


รางวัล   ประกอบด้วย

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล 

เหรียญรางวัลพระยาอนุมานราชธน พร้อมเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 20,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล

เหรียญรางวัลพระยาอนุมานราชธน พร้อมเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 10,000 บาท 


กำหนดรับรางวัล

 ในงานวันพระยาอนุมานราชธนเดือนธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ


Other News more>>