หนังสือ
สำนักพิมพ์ : บจก. เอ็ดดูเคชั่นแนลเทคโนโลยี (เอ็ด-เทค)