หนังสือ
สำนักพิมพ์ : เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์