หนังสือ
สำนักพิมพ์ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย