Breakfast Moment มื้อเช้านี้ดีจับใจ
Breakfast Moment มื้อเช้านี้ดีจับใจWish List

ให้ดาวหนังสือเล่มนี้
New Release ThisWeekBreakfast Moment มื้อเช้านี้ดีจับใจ
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง
อ่านแล่ว 0 คน ให้ดาว 0 คน
(เฉลี่ยจากคนให้ดาวทั้งหมด)
หนังสือสูตรเด็ด เคล็ดทำอำหำรเช้ำสุดกลมกล่อมของ ‘เช้ำ -ต่อจันทน์’ จะมำปลุกให้ผู้อ่ำนตื่นมำพร้อมควำมหิวจำกสูตรอำหำรประจำครอบครัว เมนูอำหำรสำกลรวมไปถึงอำหำรหำกินยำกที่ได้จำกกำรเดินทำง ทั้งเมนูอร่อยติดบ้ำนไทยๆ อย่ำงข้ำวปลำแมว ซำลำเปำทอดเนื้อฟูนุ่มชุ่มซุปอุ่นๆ สไตล์เซี่ยงไฮ้ ซุปชีสใส่พริก และหมั่นโถว รสชำติแห่งควำมทรงจำจำกภูฏำน ตั้นปิ่ง เครปไข่ไต้หวันหอมกรุ่นกลิ่นน้ำมันงำ และอีกนำนำเมนูที่จะปลุกให้ทุกเช้ำของคุณไม่ธรรมดำ
ชื่อหนังสือ
Breakfast Moment มื้อเช้านี้ดีจับใจ

ปีที่ผลิต
18 ตุลาคม 2560
สำนักพิมพ์
เว็บไซต์สำนักพิมพ์
ค้นหาจาก Google
ISBN
9786162983887
Barcode
9786162983887

จำนวนหน้า
208 หน้า
ขนาด
24 x 17 ซ.ม.
น้ำหนัก
0 กรัม
ราคา
280 บาท
หนังสือเล่มนี้มีขายที่
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ

*** ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะ "อ่านแล้ว" เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ (เปลี่ยนสถานะที่ใต้รูปปกหนังสือ) ***
*** รีวิวได้ user ละ 1 รีวิว ต่อ 1 เล่ม ***
edit
edit